Δικαιώματα Νεφροπαθών

 • Οι νεφροπαθείς έχουν δικαίωμα σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
  Η νοσοκομειακή τους περίθαλψη είναι δωρεάν εφόσον διεξάγεται σε κρατικά νοσοκομεία αλλά και συμβεβλημένες κλινικές.
 • Τα έξοδα αιμοκάθαρσης καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ είτε αφορά κρατική ή ιδιωτική μονάδα τεχνητού νεφρού.
 • Τα έξοδα μετακίνησης τους καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα δικαιολογητικά όλων των ασφαλιστικών φορέων εκτός του ΙΚΑ κατατίθενται στα κατά τόπους γραφεία του ΕΟΠΥΥ ΥΠΑΔ. Η μηνιαία αποζημίωση εξαρτάται αφενός από τον τόπο κατοικίας αφετέρου την απόσταση από την Μ.Τ.Ν.
 • Όλοι οι νεφροπαθείς δικαιούνται διατροφικό επίδομα ύψους 362 € /μήνα το οποίο καταβάλλεται κατά περίπτωση ανά μήνα ή δίμηνο.
 • Οι έμμεσα ασφαλισμένοι καθώς και οι άποροι δικαιούνται επίσης προνοιακό επίδομα.
 • Οι νεφροπαθείς έχουν προτεραιότητα εξυπηρέτησης σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες
 • Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι ( είτε εργαζόμενοι είτε συνταξιούχοι) δικαιούνται ετήσιο επίδομα αεροθεραπείας, το οποίο ανέρχεται στα 200 €
 • Οι νεφροπαθείς ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ δικαιούνται οδοιπορικά για την θερινή περίοδο (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο) για διακοπές (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) μέχρι 2 μήνες.
 • Οι νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, και με ετήσιο ατομικό τους εισόδημα όχι μεγαλύτερο των 23.000 € ή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των 29.000 €,
  προσαυξανόμενο κατά 5.500 € για κάθε ανάπηρο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 80% δικαιούνται εντελώς δωρεάν δελτίο μετακίνησης με όλα τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στα ΚΤΕΛ, ΟΣΕ και στον προαστιακό σιδηρόδρομο.
 • Όλοι οι αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς δικαιούνται αγορά αυτοκινήτου έως 1600 κ.ε. χωρίς δασμούς και απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας. Οι παλιές γνωματεύσεις από υγειονομικές επιτροπές (έως 5ετία) ισχύουν, ειδάλλως χρειάζεται γνωμάτευση από ΚΕΠΑ.
 • Όλοι οι νεφροπαθείς έχουν δικαίωμα να προσληφθούν σε οργανισμούς κοινής ωφελείας, τράπεζες και λοιπούς φορείς του Δημοσίου Φορέα με διαγωνισμό και σε αναλογία 5% για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες .(Ν.2643 άρθρο 3 παρ.1 ΦΕΚ 227/98).
 • Όλοι οι νεφροπαθείς δικαιούνται άδεια κυκλοφορίας εντός δακτυλίου, εφόσον η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού βρίσκεται εντός δακτυλίου.(Ν.3075 Αρ.Φ.297 Α 5-12-2002)
 • Οι νεφροπαθείς πρώτου (1) και δεύτερου (2) σταδίου έχουν ποσοστό αναπηρίας: 0%, τρίτου (3) σταδίου : 10 % – 20%, τέταρτου (4) σταδίου : 35% – 67%, πέμπτου (5) σταδίου : 80% .
 • Όλοι οι νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, δικαιούνται αφορολόγητο ποσό το οποίο καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπ. Οικονομικών.
 • Όλοι οι νεφροπαθείς εισάγονται στα ΑΕΙ και ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις (Ν.2640/98 ΦΕΚ 206Α/3-9-98) και σε ποσοστό 3% ανά σχολή.
 • Όλοι οι νεφροπαθείς δικαιούνται τηλεφωνική έκπτωση αξίας ίση με την αξία χιλίων μονάδων αστικής χρέωσης μηνιαία (Άρθρο 6 Παρ.11 της 255/83 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπ/νιών ΦΕΚ 874/Β/12/7/2002 Ειδ. Εγκ. Αριθμ. 887/302 09-01-2003).
 • Όσοι νεφροπαθείς διαθέτουν αναπηρικό αυτοκίνητο δικαιούνται δελτίο στάθμευσης (Προεδρικό Διάταγμα 241, αρ. φύλλου 290 – 30/11/2005).
 • Τα παιδιά των νεφροπαθών υπό αιμοκάθαρση δικαιούνται μετεγγραφή σε ποσοστό 1% σε αντίστοιχη σχολή κοντά στο τόπο κατοικίας τους. (ν.3283, Τεύχος Α΄ αρ.φύλλου 208, 1/11/2004).
 • Νεφροπαθείς τελικού σταδίου καθώς και γονείς παιδιών με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και είναι τακτικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου , Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. , δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα ημερησίως (Ν.3731, ΦΕΚ 263 Τεύχος Α΄ 23/12/2008, άρθρο 30/παρ.8) , καθώς και επιπλέον άδεια είκοσι δύο (22) ημερών ( Ν. 3528, Αρ. Φύλλου 26 ,9/2/2007).
 • Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη (ν.3463 αρ.φύλλου 114 τεύχος Β΄- 8/6/2006).
 • Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου απαλλάσσονται από το Ε.Τ.Α.Α. για όσο αυτό ισχύει και υπό προϋποθέσεις (Ν. 4021, ΦΕΚ 218 τεύχος Α΄3/10/2011/ΠΟΛ: 1244, 1-12-2011).
 • Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου μπορούν να μπουν στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ υπό προϋποθέσεις ( Πληροφορίες στο 210-9298000).
 • Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου δικαιούνται επίδομα θέρμανσης υπό προϋποθέσεις (Πληροφορίες στο 210-4803131).
 • Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου δικαιούνται Κάρτα Πολιτισμού την οποία προμηθεύονται από τα ΚΕΠ.